SCHOOLREGLEMENT 1. Studieaanbod Het Deeltijds Kunstonderwijs (DKO) richt zich tot jongeren en volwassenen en wordt opgesplitst in vier studierichtingen: beeldende kunsten, muziek, woord en dans.
In de beeldende kunst zijn er vier graden :Het studieaanbod in de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten is:

digitaal beeldende vorming oriëntatie beeldende vorming

schilderkunst
tekenkunst
vrije grafiek
LG:
algemeen beeldende vorming
MG:
beeldende vorming

HG en SG:

beeldhouwkunst fotokunst keramiek

2. Inschrijvingen en inschrijvingsgelden Een inschrijving is pas definitief na ondertekening voor ontvangst door de ouders of de meerderjarige leerling van dit schoolreglement en na betaling van het wettelijk voorziene inschrijvingsgeld uiterlijk 30 september van het betreffende schooljaar. Inschrijvingsgeld
Elke leerling betaalt het inschrijvingsgeld, vastgelegd door ministeriële bepalingen en jaarlijks aangepast door een omzendbrief (zie website).
De leerling die voor dezelfde optie in meerdere academies is ingeschreven, om alle verplichte vakken te kunnen volgen, betaalt geen inschrijvingsgeld indien hij kan bewijzen dat hij in die andere academie reeds betaald heeft.
Een leerling die gebruik kan maken van een verminderd tarief moet het vereiste attest –of de vereiste attesten- voorleggen uiterlijk 15 oktober van het lopende jaar.
Het schoolbestuur heeft het recht een bijkomende bijdrage te vragen (op basis van een retributiereglement) of reducties toe te staan. De inschrijvingsgelden worden betaald via Bancontact, uitgezonderd in de wijkafdelingen.
Een leerling kan worden geweigerd indien hij het gevraagde inschrijvingsgeld, niet tijdig betaalt.

3. Toelatingsvoorwaarden
Iedere leerling moet beantwoorden aan de minimum leeftijdsvoorwaarden.
Voor de betreffende studierichting, beeldende kunst, moeten: de leerlingen lagere graad minimum 6 jaar zijn op 31 december van het lopende schooljaar, of ingeschreven zijn in het eerste leerjaar van het basisonderwijs (met bewijs van de school uiterlijk 15 oktober van het lopende schooljaar). de leerlingen middelbare graad minimum 12 jaar zijn op 31 december van het lopende schooljaar of ingeschreven zijn in het 1ste jaar van het secundair onderwijs (met bewijs van de school uiterlijk 15 oktober van het lopende schooljaar). de leerlingen hogere graad: - of houder zijn van het getuigschrift van de 2de graad van het kunstsecundair onderwijs (KSO) - of houder zijn van het getuigschrift van de middelbare graad (DKO) - of op 31 december van het lopende schooljaar, waarvoor men inschrijft, 18 jaar zijn de leerlingen specialisatiegraad, houder zijn van een getuigschrift van het secundair onderwijs van dezelfde of aanverwante optie. In principe start een leerling in het eerste leerjaar voor de gekozen optie.
Om naar het volgende leerjaar te kunnen gaan moet de leerling geslaagd zijn voor de proeven van het voorafgaande leerjaar. Een leerling kan, op voorwaarde dat hij aan de toelatingsvoorwaarden voldoet :Vrije leerlingen

Een vrije leerling is een leerling die niet voldoet aan één van de volgende voorwaarden:
Vrije leerlingen komen in eerste instantie op een wachtlijst terecht. Enkel als er voldoende plaats is, kunnen ze daadwerkelijk worden ingeschreven. Dit gebeurt enkel na akkoord van de directeur.
Vrije leerlingen kunnen deelnemen aan de proeven maar kunnen geen attesten of getuigschriften behalen.
Toelatingsperiode Wanneer een leerling hogere graad in een ander leerjaar of optie wil instromen dan hij op basis van de gewone toelatingsvoorwaarde mag, komt hij terecht in een toelatings-periode. Leerlingen kunnen enkel tot deze toelatingsperiode worden toegelaten indien ze, in de studierichting beeldende kunst, de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben. Deze toelatingsperiode start bij het begin van het schooljaar en eindigt uiterlijk op 31 januari van het lopende schooljaar. De leerling volgt de vakken van het leerjaar waarin hij wil terecht komen. Na de toelatingsperiode volgt een evaluatie door de directeur en de betrokken leerkrachten. Het resultaat van deze evaluatie wordt vastgelegd in een proces-verbaal. 4. Vrijstellingen Iedere leerling volgt alle vakken van een gekozen optie.
Vrijstelling voor een vak wordt enkel bij uitzondering toegestaan door de directeur.
5. Aanwezigheid - Afwezigheid Door hun inschrijving verbinden de leerlingen zich ertoe de lessen regelmatig te volgen. In principe zijn enkel afwezigheden wegens ziekte, overmacht, beroepsreden of schoolreden gerechtvaardigd. Ter staving dient telkens een schriftelijke bewijsstuk bezorgd te worden aan het secretariaat (bv. doktersattest, verklaring werkgever, school, …) . Zonder bewijsstuk wordt de afwezigheid als onwettig beschouwd.
Voor leerlingen jonger dan 18 jaar verwachten wij dat de ouders ons telkens schriftelijk of per mail verwittigen als hun kind afwezig zal zijn (of geweest is), dit om spijbelen te voorkomen.
6. Lesverplaatsingen Alle leerlingen hebben recht op alle lessen van hun studierichting en optie. Een lesverplaatsing is elke les die niet doorgaat conform het door de school vastgelegde uurrooster. Enkel de directeur kan lesverplaatsingen toestaan. Een verplaatste les heeft de gebruikelijke duurtijd.
7. Ordemaatregelen Indien leerlingen daden stellen die in tegenspraak zijn met de voorgaande punten, kunnen directie en leerkrachten ordemaatregelen nemen. In eerste instantie gaat het hierbij om een verwittiging. Een leerling kan ook tijdelijk uit de les verwijderd worden. Tegen een ordemaatregel is geen beroep mogelijk. 7.1. Tuchtmaatregel Iedere leerling volgt strikt de richtlijnen op en neemt een correcte en beleefde houding aan tegenover het personeel van de academie en tegenover de andere leerlingen. Wanneer de leerling gedragingen stelt die een gevaar vormen voor het onderwijs- en vormingsgebeuren kan een tuchtmaatregel nodig zijn. 7.2. Redenen Een tuchtmaatregel kan worden opgenomen indien het gedrag van de leerling:7.3. Soorten sancties
Volgende sancties kunnen worden toegepast:


2) een tijdelijke uitsluiting door de directeur, eventueel op voorstel van de leerkracht; 3) een definitieve uitsluiting door het college van burgemeester en schepenen op voorstel van de directeur; 4) het opeisen van een schadevergoeding bij het toebrengen van materiële schade.
7.4. Procedure Elke sanctie getroffen tegen een minderjarige leerling wordt door de directeur schriftelijk aan zijn/haar ouders meegedeeld met vermelding van de reden.
Elke sanctie getroffen tegen een meerderjarige leerling wordt schriftelijk door de directeur aan de betrokkene meegedeeld met vermelding van de reden. De onder 2) en 3) vermelde sancties worden door de directeur eveneens meegedeeld aan het college van burgemeester en schepenen.
8. Bijzondere omstandigheden Wie in de academie verdachte feiten, een gevaarlijke situatie of een onregelmatigheid vaststelt, dient dit onverwijld te melden. Wie binnen de school een kwetsuur oploopt, kan terecht op het secretariaat waar EHBO-materiaal voorhanden is. Elke kwetsuur opgelopen in de academie moet gemeld worden bij directie, secretariaat of toezicht, of bij een aanwezige leerkracht. 8.1. Verzekering In de academie en tijdens activiteiten die door de school worden georganiseerd zijn de leerlingen gedekt door een ongevallenverzekering. Dit geldt eveneens voor de reisweg van en naar de school in aansluiting op een les of schoolactiviteit. Bij een ongeval onderweg is de lichamelijke schade volledig gedekt, maar valt de materiële schade (bijvoorbeeld aan een ander voertuig) onder de eigen burgerlijke aansprakelijkheid. Het gebruik van kettingzagen gebeurt op eigen verantwoordelijkheid en pas na het ondertekenen van de nodige overeenkomst hieromtrent.

9. Evaluaties en examens Evaluaties gebeuren in januari en juni. Studenten LG en MG krijgen een kopie van deze evaluaties. Bij studenten HG en SG worden de werken persoonlijk of klassikaal besproken. De student kan schriftelijk reageren op deze evaluatie. Dit zal opgenomen worden bij zijn persoonlijke evaluatiefiche. Aan het einde van ieder leerjaar worden overgangs- of eindproeven georganiseerd. Overgangsproeven worden georganiseerd aan het einde van ieder leerjaar.
De eindproeven worden georganiseerd in het laatste leerjaar van de lagere, middelbare, hogere graad en specialisatiegraad.
De leerlingen zijn verplicht deel te nemen aan de proeven van alle verplichte vakken ingericht aan het einde van het leerjaar waarvoor zij zijn ingeschreven. Wie meer dan 1/3 van de lessen niet heeft bijgewoond, wordt niet toegelaten tot de proeven en is derhalve niet geslaagd. De leerling die bij de beoordeling voor elk vak ten minste 50% van de punten en in het totaal 60% heeft behaald, beëindigt zijn leerjaar met vrucht. Aan de leerlingen die het laatste jaar van een graad met vrucht beëindigen, wordt een eindattest (lagere graad), een getuigschrift (middelbare, hogere graad) of een kwalificatiegetuigschrift (specialisatiegraad) uitgereikt. Herexamens zijn enkel mogelijk in de hogere graad en de specialisatiegraad, voor alle vakken behalve voor S.A.A.

10. Activiteiten georganiseerd door de academie De academie verwacht een engagement van de leerlingen. Van de leerlingen wordt verwacht dat ze hun medewerking verlenen aan tentoonstellingen of aan andere kunstmanifestaties die door de academie worden ingericht. Participerende leerlingen vallen volledig onder de schoolverzekering. Buitenschoolse lesactiviteiten die door de academie worden georganiseerd voor minderjarige leerlingen worden schriftelijk aan de ouders meegedeeld. De ouders bezorgen een gehandtekende toelating aan het secretariaat voor het begin van de activiteit, zo niet gaat de student niet mee. De academie kan foto’s van leerlingen publiceren mits toelating van de betrokken leerlingen (18+) of ouders bij de inschrijving.

11. Afspraken omtrent varia In de academie verwachten we dat de leerlingen zich correct en beleefd gedragen en de richtlijnen van de directie, leerkrachten en medewerkers opvolgen. Ook tussen de leerlingen onderling rekenen we op een goed sociaal gedrag, zodat iedereen zich in de academie thuis voelt en er in positieve sfeer gewerkt kan worden. De leerlingen volgen de lessen op aandachtige wijze en werken goed mee. Alle teksten die leerlingen wensen te verspreiden in de academie moeten vooraf ter goedkeuring aan de directeur worden voorgelegd.
Het gebruik van GSM en andere media tijdens de les kan enkel met uitdrukkelijke toestemming van de leerkracht. GSM-toestellen worden dus in principe uitgeschakeld tijdens de les. Bij storend GSM-gebruik tijdens de les kan de leerkracht het toestel van de leerling afnemen tot het einde van de les. Eten en drinken is tijdens de les niet toegestaan. We verwachten dat de leerlingen hun best doen om gangen, lokalen, toiletten en de schoolomgeving proper te houden en dat men afval in de vuilnisbak deponeert. Wettelijk strafbare feiten, daden die het imago van de school en haar personeel schaden of het verloop van de onderwijsactiviteiten in het gedrang brengen, hebben sancties tot gevolg.

De begin- en einduren van de lessen worden gerespecteerd. Enkel in akkoord met de leerkracht en (voor minderjarigen) met schriftelijke toelating van de ouders kan een leerling later binnenkomen of de school vóór het einduur van de les verlaten. De leerling valt bij het verlaten van de academie hoe dan ook vanaf dat moment niet meer onder de verantwoordelijkheid van de academie.
Alcohol en drugs. Gebruik van alcohol en drugs is in de schoolgebouwen verboden. Roken. Het is verboden te roken in de gesloten plaatsen van de academie. Het is verboden te roken in de open plaatsen van de academie, op weekdagen tussen 6.30 uur ’s morgens en 18.30 uur ’s avonds. Het is verboden te roken tijdens extra-murosactiviteiten tussen 6.30 uur ’s morgens en 18.30 uur ’s avonds.
12. Vakanties en verlofregeling
De vakantieregeling is zoals opgelegd door het ministerie van onderwijs en dient men te raadplegen op de website.
13. Stageregeling Stagiairs van hogescholen kunnen mits toestemming van de directie en de betrokken leerkracht stagelessen geven in de academie. 14. Toegang en materiaal Leerlingen hebben enkel toegang tot klaslokalen waar ze zelf les hebben, tot het secretariaat (tijdens de officiële openingsuren) en tot de toiletten. In andere ruimtes (bijvoorbeeld het leraarslokaal) mogen ze enkel komen onder begeleiding van de directeur of een personeelslid van de academie. Men laat geen materiaal (tassen, kledij, andere waardevolle zaken,…) onbeheerd achter in de academie. Fietsen worden ordelijk en op slot gestald. De school kan bij diefstal of schade niet aansprakelijk worden gesteld. Leerlingen moeten het eigen materiaal en dat van de medeleerlingen en de school met zorg behandelen. Voor schade aan gebouwen, meubilair, infrastructuur en andere eigendommen kan een vergoeding geëist worden. Vandalisme en opzettelijke beschadigingen kunnen aanleiding geven tot sancties (zie 3. tuchtreglement).